Khách Sạn

Khách Sạn

Giải pháp Hikvision thông minh cho khách sạn là một hệ thống giám sát IP hoàn chỉnh cho an ninh khách sạn. Các giải pháp bảo vệ xung quanh-the-đồng hồ với công nghệ hàng đầu ánh sáng thấp, kiểm soát truy cập xe tự động với Hikvision của nhận dạng biển số tự động (ANPR) module, và cảnh báo sự kiện tự động với phát hiện thông minh Hikvision của. Giải pháp thông minh bao gồm các sản phẩm IP tích hợp như camera IP, NVRs, và phần mềm quản lý video - giúp tạo ra một nền tảng bảo mật linh hoạt đáng tin cậy cho khách sạn.

SMART SOLUTION FOR HOTEL SAFETY

·Ensure around-a-clock safety for guests and staff

·Improve vehicle access management and customer experience

·Decrease CCTV intrusiveness

·To have a reliable footage for post-investigation

  TOTAL IP SYSTEM

   Application Scenarios

   Vehicle Access Management

   Perimeter Protection

   Hallway Monitoring

   Security Center

   Security Center I

    Security Center II

    trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

    Facebook
    Facebook
    Facebook
    Facebook